Jaarrekening 2018

“Waardevolle ontwikkelingen en resultaten voor een mooie en schone leefomgeving”

6.1 | Jaarrekening

Geconsolideerde balans

Per 31 december, na winstbestemming

Bedragen in duizenden euro’s NB 2018 2017 NB 2018 2017
VASTE ACTIVA 1 PASSIVA 4
Materiële vaste activa Groepsvermogen
Gebouwen en terreinen   11.623 11.034 Gestort en opgevraagd kapitaal   1.270 1.245
Machines en installaties   895 732 Agio reserve   2.235 2.207
Containers   17.638 17.581 Overige reserves   29.011 27.454
Wagenpark   13.209 10.741 Uit te keren dividend   4.226 5.610
Andere vaste bedrijfsmiddelen   1.550 1.916     36.742 36.516
    44.915 42.004
Financiële vaste activa 2 VOORZIENINGEN 5
Andere deelnemingen   Voorzieningen 20.056 18.996
Uitgegeven lening   208 235
Overige effecten 4.554 LANGLOPENDE SCHULDEN 6
  208 4.789 Achtergestelde lening 9.590 9.590
VLOTTENDE ACTIVA   KORTLOPENDE SCHULDEN
Voorraden 421 404 Crediteuren   10.199 6.342
Belastingen en premies   7 Schulden aan verbonden partijen   250 100
Debiteuren   2.973 3.664 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.170 994
Vordering verbonden partijen   163 237 Overige schulden 11.912 10.328
Overige vorderingen 3.101 4.057 Overlopende passiva  615 741
Liquide middelen 3 38.752 28.445 24.145 18.505
    45.410 36.814
   
TOTAAL ACTIVA 90.533 83.607 TOTAAL PASSIVA 90.533 83.607

Geconsolideerde winst-/verliesrekening

Over 2018

Bedragen in duizenden euro’s NB 2018 2017
Netto omzet publieke taken afval 8 53.262 50.334
Netto omzet publieke taken BOR 8 21.965 20.948
Netto omzet brenglocaties 9 2.721 2.477
Netto omzet stortplaatsen 10 491 249
Overige bedrijfsopbrengsten 11 1.862 2.128
Som der bedrijfsopbrengsten   80.301 76.136
 
Uitbesteed werk en externe kosten 12 24.832 24.800
Personeelskosten 13 25.270 23.986
Afschrijvingen op materiële vaste activa 7.302 6.897
Materieelkosten 14 8.776 7.887
Overige bedrijfskosten 15 7.260 5.439
Som der bedrijfslasten 73.440 69.009
Bedrijfsresultaat   6.861 7.127
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20 77
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 187 1.200
Rentelasten en soortgelijke kosten (820) (817)
Financiële baten & lasten 16 (613) 460
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 6.248 7.587
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 17 (294) (296)
Aandeel in het resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen (170) 150
Resultaat na belastingen 5.784 7.441

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in duizenden euro’s 2018 2017
Bedrijfsresultaat 6.861 7.127
Aanpassing voor:
– Mutaties in voorzieningen 1.061 (300)
– Resultaat deelnemingen (170) 150
– Vennootschapsbelasting (294) (296)
– Afschrijvingen 7.301 6.898
– Ontvangen interest 207 77
8.105 6.529
– Mutaties in werkkapitaal
    – Afname vorderingen 1.728 (2.031)
    – Toename voorraden (17) 17
    – Afname kortlopende schulden 5.639 (3.085)
7.350 (5.099)
Kasstroom uit operationele activiteiten 22.316 8.557
Investeringen in: 0 0
– Materiële vaste activa (10.330) (6.690)
– Financiële vaste activa 0 0
– Verwerving groepsmaatschappijen 0 9
Desinvesteringen in:
– Materiële vaste activa 118 24
– Financiële vaste activa 4.554
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten (5.658) (6.657)
Onttrekking innovatiereserve 0 0
Inkoop aandelenkapitaal 0 0
Storting op aandelen 53 188
Ontvangsten uit langlopende vorderingen 26 26
Verstrekte lening 0 0
Aflossing langlopende schulden 0 0
Betaalde interest (820) (818)
Uitgekeerd dividend (5.610) (6.892)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (6.351) (7.496)
Mutatie geldmiddelen 10.307 (5.596)

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

Bedragen in duizenden euro’s 2018 2017
Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon 5.784 7.441
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de rechtspersoon 0 0
Totaalresultaat van de rechtspersoon 5.784 7.441

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Bedragen in duizenden euro’s

Algemeen

NV ROVA Holding en 100% deelnemingen NV ROVA Gemeenten en NV ROVA Afvalverwerking zijn opgericht op 1 juni 1996. Deze bedrijven richten zich op de publieke afvalverwijderingstaken, het beheer van openbare ruimten en het beheer van stortplaatsen. In 1998 zijn in het kader van de verdere organisatieontwikkeling ROVA Activa Beheer BV en ROVA Regie BV opgericht. Beiden zijn een 100% deelneming van NV ROVA Holding. In 2008 is ROVA Duurzaam BV opgericht. Binnen ROVA Duurzaam BV zijn de activiteiten op het gebied van grondstoffen, energie en duurzaamheid ondergebracht, waaronder het 50% belang in Natuurgas Overijssel BV. Zowel NV ROVA Holding als haar deelnemingen zijn statutair gevestigd op Steinfurtstraat 2, 8028 PP te Zwolle. NV ROVA Holding is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05057813.

Voor de integrale tekst van de statutaire doelstellingen verwijzen wij naar hoofdstuk 7.7.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen volgens Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de bepalingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 

Toepassing 402 BOEK 2 BW

De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.

 

Grondslagen van de jaarrekening
Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw­baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

 

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke­lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie­ningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

 

Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groeps­maatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleids­bepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimi­neerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.

In de geconsolideerde jaarrekening 2018 zijn naast NV ROVA Holding tevens de jaarrekeningen van de volgende groepsmaatschappijen opgenomen: NV ROVA Gemeenten, NV ROVA Afvalverwerking, ROVA Activa Beheer BV, ROVA Regie BV en ROVA Duurzaam BV. Het belang van NV ROVA Holding in bovenstaande vennootschappen bedraagt 100%. Bij deze groepsmaatschappijen zijn dezelfde waarderingsgrondslagen toegepast als bij de moedermaatschappij. NV ROVA Holding heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de vennootschappen NV ROVA Gemeenten, NV ROVA Afvalverwerking, ROVA Regie BV en ROVA Activa Beheer BV. NV ROVA Holding heeft zich niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van ROVA Duurzaam BV. Hierbij is het bepaalde in artikel 403 lid 1 sub f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking genomen. Voor wat betreft de verslaglegging van de genoemde groepsmaatschappijen is gebruik gemaakt van de vrijstellingen ex artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen’.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

 

Obligaties

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd), die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de geamortiseerde kostprijs, wordt een bijzondere waardevermindering verantwoord. Het verlies als gevolg van de bijzondere waardevermindering wordt in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs. Een terugname van een bijzondere waardevermindering geschiedt tot maximaal de geamortiseerde kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering.

 

Debiteuren

De debiteuren bestaan voornamelijk uit vorderingen op aandeelhoudende gemeenten uit hoofde van de dienstverlening en worden gewaardeerd op kostprijs. Deze waardering komt, gegeven de effectieve rentevoet van 0%, overeen met de nominale waarde. Op deze vorderingen wordt geen kredietrisico gelopen.

 

Opgenomen leningen

De opgenomen leningen bestaan uit door aandeelhoudende gemeenten verstrekte achtergestelde leningen met vaste rentepercentages en vaste looptijden. De leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

 

Verstrekte leningen

Verstrekte leningen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen, voor zover van toepassing.

 

Crediteuren

De crediteuren bestaan voornamelijk uit schulden (eindafrekeningen aan aandeelhoudende gemeenten en overige crediteuren) uit hoofde van de normale bedrijfsactiviteiten en worden gewaardeerd op  geamortiseerde kostprijs. Deze waardering komt, gegeven de effectieve rentevoet van 0%, overeen met de nominale waarde. Op deze schulden wordt geen kredietrisico gelopen.

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa  worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Bedrijfsgebouwen4 – 7%
Machines en installaties5 – 20%
Containers5 – 20%
Wagenpark12,5 – 20%
Andere vaste bedrijfsmiddelen20 – 33%

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

 

Financiële vaste activa

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van NV ROVA Holding.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

 

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien de opbrengstwaarde per balansdatum lager is dan de voornoemde waardering, worden voorraden gewaardeerd tegen deze lagere opbrengstwaarde. De waardering van de voorraden komt tot stand op basis van fifo prijzen.

 

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

De voorziening voor eindafwerking van de stortplaats betreft een voorziening met een overwegend langlopend karakter inzake de verplichting tot eindafwerking die NV ROVA Holding heeft met betrekking tot de stortplaats Bovenveld.

De voorziening personeel en organisatiekosten betreft de personeelskosten die voortvloeien uit reeds ingegane verplichtingen uit hoofde van het eigen risico voor werkloosheidsverplichtingen alsmede een suppletie op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorts bestaat zij uit een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. Deze voorziening betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen en is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

De voorziening deelnemingen heeft betrekking op Natuurgas Overijssel BV, een 50% deelneming van ROVA Duurzaam BV waar voor de langlopende lening een borgstelling is afgegeven door NV ROVA Holding. De voorziening betreft het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen en de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de langlopende schuld van deze deelneming. De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.

 

Pensioenen

De pensioenen uit hoofde van de pensioenregeling zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. Het betreft een collectieve regeling waarbij meerdere werkgevers zijn aangesloten en zijn in wezen toegezegd-pensioenregelingen, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte van het dienstverband en het gemiddeld salaris van de werknemer gedurende dit dienstverband. De pensioenregelingen kunnen worden aangemerkt als ‘multi-employer funds’.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Op grond van RJ 271.3 Personeelsbeloningen – Pensioenen heeft ROVA geen pensioenvoorziening opgenomen in de jaarrekening, dit aangezien ROVA geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij bedrijfstakpensioenfonds ABP anders dan het voldoen van hogere premies in de toekomst. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

De dekkingsgraad van het ABP bedraagt ultimo 2018 97,0% (2017: 104,4%). Dit is 7,2%-punt lager dan het vereiste minimum van 104,2%.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Omzet publieke taken afval en BOR

De vergoedingen voor de uitvoering van publieke taken worden met een maandelijks voorschot aan gemeenten gefactureerd. De afrekening inzake publieke taken afval vindt plaats op basis van het aantal aansluitingen, het aantal gerealiseerde containerledigingen en de verwerkte tonnages per afvalsoort tegen de feitelijke verwerkingstarieven (zowel positief als negatief) en wordt verantwoord in het boekjaar waarop de afrekening betrekking heeft. De afrekening inzake BOR bestaat uit een vaste vergoeding voor de afgesproken beeldkwaliteit van de openbare ruimte en een variabele vergoeding voor overige verrichte werkzaamheden. De omzet wordt verminderd met kortingen en omzetbelasting.

 

Omzet brenglocaties en overige bedrijfsopbrengsten

De netto-omzet betreft de in het boekjaar verrichte prestaties, bestaande uit de totale omzet verminderd met kortingen en omzetbelasting.

 

Omzet stortplaats

De netto-omzet is gebaseerd op de in het boekjaar aangevoerde tonnages op de stortplaats Bovenveld, tegen de geldende storttarieven. Op de omzet is de afvalstoffenbelasting en de omzetbelasting in mindering gebracht.

 

Kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode vanaf de datum van ingebruikneming van de betreffende investering.

 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.

 

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en rentelasten in de verslagperiode betreffen de van derden ontvangen respectievelijk aan derden betaalde interest.

 

Belastingen

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 zijn Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ROVA belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In de afgelopen jaren zijn met de Belastingdienst op brancheniveau intensieve gesprekken gevoerd inzake de reikwijdte van vrijstellingen en de berekening van verschuldigde vennootschapsbelasting voor samenwerkingsverbanden. Deze gesprekken zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een concept-vaststellingsovereenkomst die per samenwerkingsverband met de Belastingdienst afgesloten moet worden. Dit traject is inmiddels opgestart. Het grootste deel van de activiteiten van ROVA valt binnen de vrijstellingen. Over deze activiteiten is dan geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Een klein deel van de activiteiten zal op grond van de informatie in de concept-vaststellingsovereenkomst niet onder de vrijstellingen vallen. Over het behaalde resultaat op deze activiteiten zal vennootschapsbelasting afgedragen moeten worden.

Wij zien hiermee ons standpunt bevestigd dat door ROVA en haar gemeenten slechts op kleine schaal fiscaal belaste activiteiten uitgevoerd worden. Na het sluiten van een definitieve vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst zullen definitieve aangiften over de jaren 2016-2018 ingediend worden. Onze verwachting is dat de definitieve aangiften binnen de in de jaarrekeningen 2016-2018 opgenomen belastingposities afgewikkeld zullen worden.

 

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij NV ROVA Holding geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

 

Subsidies

Indien subsidies worden ontvangen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, worden deze in mindering gebracht op de activa of kosten welke voor het doel van de verstrekte subsidie respectievelijk aangeschaft  dan wel gemaakt zijn. In het huidige en voorgaande boekjaar zijn geen materiële subsidies ontvangen.

Wanneer subsidies ontvangen worden met het doel deze te verstrekken aan derden, treedt ROVA op als penvoerder. Dergelijke subsidies worden niet in de financiële resultaten van ROVA verantwoord.

 

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

 

Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december

Bedragen in duizenden euro’s

 

Materiële vaste activa (toelichting NB 1)

De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Machines en installaties Containers Wagenpark Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal
Aanschafwaarde per 1 januari 2018 21.662 4.168 46.343 27.597 12.191 111.961
Investeringen 1.038 315 2.401 5.408 359 9.521
Activa in uitvoering 0 0 668 142 0 810
Desinvesteringen 0 0 (941) (2.747) 0 (3.688)
Aanschafwaarde per 31 dec. 2018 22.700 4.483 48.471 30.400 12.550 118.604
Cum. afschrijving per 1 januari 2018 10.628 3.437 28.761 16.856 10.275 69.957
Afschrijvingen 449 151 3.009 2.968 725 7.302
Cum. afschrijving desinvesteringen 0 0 (937) (2.633) 0 (3.570)
Cum. afschrijving per 31 december 2018 11.077 3.588 30.833 17.191 11.000 73.689
Boekwaarde per 1 januari 2018 11.034 731 17.582 10.741 1.916 42.004
Boekwaarde per 31 december 2018 11.623 895 17.638 13.209 1.550 44.915
Afschrijvingspercentages 4-7% 5-20% 5-20% 12,5-20% 20-33%

Onder de post overige bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris.

De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2018 € 47,4 miljoen exclusief BTW.

De materiële vaste activa zijn vrij van zakelijke zekerheden.

 

Bedragen in duizenden euro’s

 

Financiële vaste activa (toelichting NB 2)
Andere deelnemingen

De deelnemingen betreft de 50% participatie in Natuurgas Overijssel BV (opgericht in 2008). Door het negatieve resultaat van de deelneming Natuurgas Overijssel BV uit het verleden is deze deelneming op € 0 gewaardeerd.

Met betrekking tot de deelneming in Natuurgas Overijssel BV is een voorziening deelneming gevormd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de voorzieningen onder NB 5, verderop in dit hoofdstuk.

Overige effecten
20182017
Obligatieleningen04.554

In 2018 is de volledige effectenportefeuille verkocht. De boekwaarde van de effectenportefeuille is per 31 december 2018 nihil.

Van de effectenportefeuille kan het volgende verloopoverzicht weergegeven worden:

2018 2017
Boekwaarde per 1 januari 4.554 3.354
Verkopen (4554) 0
Geamortiseerde agio 0 0
Bijzondere waardemutaties 0 1.200
Boekwaarde per 31 december 0 4.554

De bijzondere waardemutaties worden volgens de individuele methode bepaald. De toepassing van de waarderingsgrondslag heeft in 2017 geleid tot een (gedeeltelijke) terugneming van een in eerdere boekjaren verwerkte duurzame waardevermindering ter grootte van € 1,2 mln.

 

Vlottende activa
Debiteuren

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten en debiteuren uit hoofde van afval gebracht op brenglocaties en gestort op de stortplaats. Voor deze laatste categorie is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening gevormd. De looptijd van de handelsvorderingen is korter dan 1 jaar.

 

Vorderingen op verbonden partijen

Onder deze categorie vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Over de vorderingen op verbonden partijen wordt geen rente in rekening gebracht.

 

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te factureren omzet en diverse eindafrekeningen voor de verwerking van door ROVA aangeleverde afvalstoffen. De looptijd van de overige vorderingen is korter dan 1 jaar.

 

Liquide middelen (toelichting NB 3)
20182017
Rekening courant bankiers38.75228.445

De liquide middelen staan ter vrije beschikking met uitzondering van verstrekte bankgaranties ter hoogte van € 625.660.

 

Eigen vermogen (toelichting NB 4)

Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening in dit hoofdstuk.

 

Voorzieningen (toelichting NB 5)
2018 2017
Eindafwerking stortplaats 13.510 12.721
Personeel en organisatiekosten 2.907 2.789
Deelnemingen 3.639 3.486
Totaal 20.056 18.996
Verloopoverzicht per voorziening
Voorziening eindafwerking stortplaats 2018 2017
Stand per 1 januari 12.721 12.573
Dotatie 789 148
Stand per 31 december 13.510 12.721

De voorziening voor eindafwerking van de stortplaats betreft een voorziening met een langlopend karakter inzake de verplichting tot eindafwerking van NV ROVA Holding met betrekking tot de stortplaats Bovenveld. Na de eindafwerking dient wettelijk de stortplaats in beheer overgedragen te worden aan provincie Overijssel (nazorg). De hiervoor benodigde middelen worden bij de exploitanten in rekening gebracht en beheerd door de provincie. De verplichting inzake de stortplaats kent twee delen: de voorziening voor nazorg die in beheer en verantwoordelijkheid is van provincie Overijssel en de voorziening voor eindafwerking die in beheer en verantwoordelijkheid is van NV ROVA Holding.

 

Nazorg in beheer en verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel

Voor wat betreft de nazorg van de stortplaats dient elke vijf jaar een herziening van de zogenaamde nazorgplannen bij de provincie ingediend te worden. Na sluiting van de stortplaats neemt de provincie de nazorg over en brengt in de periode voor sluiting de daarvoor benodigde middelen bij de exploitanten in rekening. In 2016 heeft een herziening van het nazorgplan plaatsgevonden. Dit nazorgplan is op 9 november 2016 middels besluit PS/2016/825 door Provinciale Staten vastgesteld.

Op basis van actuele uitgangspunten is de voorziening berekend op € 4,4 mln. met als ingangsdatum 2033. ROVA had hiervan reeds € 3,5 mln. afgedragen aan de provincie. Kritische factoren in de periode tot 2033 en daarna zijn de proeven met duurzaam storten (geen bovenafdichting meer aanbrengen), de levensduur van onder- en bovenafdichting en de verwachte rentestanden. Aangezien de voorziening langjarig bepaald dient te worden (2033 en verder) is de voorziening berekend met langjarige parameters, namelijk 5% rendementsverwachting, 2% inflatie en een 100-jarige levensduur van de afdichting. In hoeverre de recente ontwikkelingen met betrekking tot rendement en inflatie en de uiteindelijke levensduur van de afdichting invloed gaan hebben op de parameters in langjarig perspectief is onbekend. Gelet op de bandbreedte bij diverse scenario’s is voor deze ontwikkelingen een risicodeel bepaald van € 3 mln. Dit risicodeel is gebaseerd op een scenario met 3,3% rendementsverwachting, 1% inflatie en een 75-jarige levensduur van de afdichting en wordt binnen de voorziening van NV ROVA Holding aangehouden.

De 3,3% rendementsverwachting is gebaseerd op de UFR 2016 (Ultimate Forward Rate) welke de grondslag is voor de berekening van de waarde van toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen en wordt berekend door De Nederlandsche Bank.

De actuele UFR is ultimo 2018 gedaald naar 2,3%, ultimo 2017 was de UFR 2,6%. De bijgestelde rendementsverwachtingen binnen het nazorgfonds liggen echter tussen de 3% en 4%. Voorzichtigheidshalve is derhalve besloten om het risicodeel ultimo 2018 te berekenen met een rendement van 3% hetgeen geresulteerd heeft in een dotatie voor het risicodeel van € 0,6 mln. Door het langjarige karakter kan een kleine wijziging grote consequenties hebben: Ter indicatie: een verdere bijstelling van 3% naar 2% zou een aanvullende dotatie van ongeveer € 10 mln. betekenen.

Ten aanzien van de proeven met duurzaam storten zijn thans geen uitspraken te doen over mogelijke financiële effecten. In overeenstemming met het landelijk beleid in Nederland is in het geactualiseerde nazorgplan de huidige systematiek van afdekken gecontinueerd. Pas wanneer uitkomsten van de proeven bekend zijn kan beoordeeld worden of de huidige systematiek herzien moet worden. Deze uitkomsten worden niet op korte termijn verwacht.

 

Voorziening voor eindafwerking die in beheer en verantwoordelijkheid is van NV ROVA Holding

Na de exploitatieperiode dient de stortplaats afgedekt te worden voordat overdracht aan de provincie plaats kan vinden. In navolging van de herziening van het provinciale deel heeft in 2015 en 2016 een herziening plaatsgevonden van de geraamde kosten. Deze is berekend op € 9,9 mln.

De totale voorziening voor eindafwerking van de stortplaats van € 13,5 mln. betreft de geraamde kosten van de eindafwerking (€ 9,9 mln.) en een risicodeel voor de gehanteerde parameters (€ 3,6 mln.)

Voorziening personeel en organisatiekosten 2018 2017
Stand per 1 januari 2.789 2.591
Vrijval (830) 0
Dotatie 1.228 436
Onttrekkingen (280) (238)
Stand per 31 december 2.907 2.789

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft de personeelskosten die voortvloeien uit reeds ingegane verplichtingen die het gevolg zijn van het feit dat ROVA eigen risicodrager is voor werkloosheidsverplichtingen alsmede een suppletie op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voorts heeft de voorziening betrekking op de te betalen jubileumuitkeringen in de toekomst. Deze voorziening is gevormd met inachtneming van de bepalingen in de CAO, rekening houdend met sterfte- en blijfkansen.

Voorziening deelnemingen 2018 2017
Stand per 1 januari 3.486 4.131
Dotatie 153 0
Onttrekkingen 0 (645)
Stand per 31 december 3.639 3.486

Met betrekking tot de 50% deelneming in Natuurgas Overijssel BV is een voorziening deelnemingen gevormd voor de mogelijke garantieverplichtingen van ROVA jegens de bancaire financier en een toegezegde exploitatiebijdrage gedurende de resterende exploitatieperiode.

 

Uitsplitsing naar looptijd
Resterende looptijd voorzieningen < 1 jaar > 1 en < 5 jaar > 5 jaar
Nazorg stortplaatsen 0 0 13.510
Personeel en organisatiekosten 867 582 1.458
Deelnemingen 654 2.985 0
Totaal voorzieningen 1.521 3.567 14.968
Achtergestelde lening (toelichting NB6)
2018 2017
Stand per 1 januari 9.590 9.590
Aflossingsverplichting volgende boekjaar 0 0
Aflossingen 0 0
Stand per 31 december 9.590 9.590

De achtergestelde lening betreft door de aandeelhoudende gemeenten verstrekte leningen.

Bij de financiële herstructurering in september 2001 zijn achtergestelde leningen opgenomen van de bestaande aandeelhouders van in totaal € 12,3 miljoen met een rentepercentage van 8% en een looptijd van 10 jaar. De achtergestelde lening is in 2016 met uitzondering van een bedrag van € 2,7 miljoen verlengd met 5 jaar, met een optie tot verlenging met telkens nog 5 jaar. Gedurende de looptijd is de lening vrij van aflossing. Deze lening met de A-aandeelhouders, die zijn opgenomen bij de financiële herstructurering in 2001, zijn achtergesteld ten opzichte van bancaire financiers.

 

Overige schulden (toelichting NB 7)

De overige schulden bestaan voornamelijk uit nog te betalen kosten en schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (eindafrekening) en schulden aan leveranciers en werknemers.

De overige schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overige schulden 2018 2017
Programma afvalinfrastructuur gemeenten 4.647 4.036
Eindafrekening aandeelhoudende gemeenten 684 710
Schulden aan leveranciers 4.336 3.700
Schulden inzake personeel 1.732 1.618
Overige schulden 513 264
Stand per 31 december 11.912 10.328

Enkele posten onder de overige schulden, waaronder Programma afvalinfrastructuur gemeenten, hebben een overwegend langlopend karakter. De overige hierboven genoemde posten hebben een looptijd korter dan een jaar.

 

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te verrekenen subsidies en vooruitgefactureerde omzet. De looptijd van de overlopende passiva is korter dan een jaar.

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Borgstelling

NV ROVA Holding staat voor een bedrag van maximaal € 5.037.500 exclusief rente en kosten borg voor de door ABN AMRO Bank NV verstrekte lening aan Natuurgas Overijssel BV. Van de hoofdsom resteert als gevolg van periodieke aflossingen per ultimo 2018 een bedrag van € 1.755.408.

 

Voorwaardelijke verplichtingen

De voorwaardelijke verplichtingen voor lopende bestellingen van containers en wagenpark bedroegen ultimo 2018 € 2.039.042 (2017: € 2.396.100 ). Hiervoor zijn geen zakelijke zekerheden gesteld.

 

Leaseverplichtingen

De financiële verplichtingen ter zake van operational lease bedragen € 354.390 (2017: € 401.531 ) waarvan € 162.881 betrekking heeft op 2018 (2017: € 157.553 ) en het resterende bedrag een looptijd heeft van langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar.

 

Huurverplichtingen

De jaarlijkse financiële verplichtingen ter zake van huurovereenkomsten bedragen   € 129.963 (2017: € 124.202 ). Dit betreft de huur van onderkomens ten behoeve van de uitvoering van beheer openbare ruimte.

 

Fiscale eenheid

De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor BTW en vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaard voorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro’s

 

Omzet publieke taken afval en BOR (toelichting NB 8)

De uitvoering van publieke taken betreft in hoofdzaak de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en het integraal beheer van openbare ruimten en riolering. De verwijderingstaak betreft de inzameling met behulp van mens en materieel, de overslag en de uiteindelijke verwerking zoals verbranding en vergisting. Tevens valt het beschikbaar stellen van containers aan huishoudens onder deze taak. Naast de primaire taken worden overige diensten verleend. Voorbeelden hiervan zijn het beheer en de organisatie van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, de implementatie van Diftar (gedifferentieerde tarief heffing), beleidsadvisering, sorteeranalyse, gladheidbestrijding, ontruimingen en ongediertebestrijding. Alle taken zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en worden uitgevoerd door NV ROVA Gemeenten.

Omzet publieke taken 2018 2017
Verwijdering huishoudelijke afvalstoffen 47.181 44.770
Beheer Openbare ruimte 21.965 20.948
Overige diensten 6.080 5.564
Totaal netto-omzet publieke taken 75.226 71.282

Ten opzichte van het vorige verslagjaar is de omzet publieke taken gestegen met € 3,9 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende effecten:

  • De omzet Verwijdering huishoudelijke afvalstoffen stijgt met € 2,4 mln. voornamelijk als gevolg van uitbreiding dienstverlening (€ 1 mln.) jaarlijkse indexatie (€ 0,5 mln.), doorvoering structureel hogere kosten PMD (€ 0,5 mln.).
  • De omzet Beheer Openbare Ruimte stijgt met € 1 mln. als gevolg van incidentele omzet (kap en herplant essen, VTA bomen en eikenprocessierupsbestrijding, totaal € 0,6 mln.) en jaarlijkse indexatie (€ 0,3 mln).
  • De omzet Overige diensten stijgt met € 0,5 mln. door aanvullende dienstverlening ten aanzien van kringloopbedrijven.
20182017
Omzet brenglocaties (toelichting NB 9)2.7212.477

De omzet brenglocaties bestaat uit de acceptatie en overslag van door derden gebracht afval op de overslagstations in Amersfoort, Bovenveld, Raalte, Steenwijk, Winterswijk en Zwolle. De stijging ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt door de stijging van verwerkingstarieven van het aanbod van de te verwerken stromen.

20182017
Omzet stortplaatsen (toelichting NB 10)491249

De netto omzet stortplaatsen bestaat uit de acceptatie van te storten afvalstoffen op de stortplaats Bovenveld. De totale hoeveelheid gestort afval bedroeg in 2018 14.658 ton ten opzichte van 11.124 ton in 2017. In 2017 is echter relatief veel asbesthoudende grond gestort, wat een lager tarief kent ten opzichte van regulier asbesthoudend materiaal. Met ingang van 1 april 2014 wordt wettelijk verplichte stortbelasting geheven over te storten afvalstoffen. De stortbelasting is niet inbegrepen in de omzet.

20182017
Overige bedrijfsopbrengsten (toelichting NB 11) 1.8632.128

De overige bedrijfsopbrengsten betreffen diverse soorten dienstverlening, niet zijnde uitvoering van publieke taken en bestaan uit diverse reinigingstaken, het onderhoud van materieel van derden en doorbelastingen aan derde partijen welke gebruik maken van ROVA faciliteiten, waaronder huur voor gebouwen en gebruik van ICT-infrastructuur. Daarnaast is het verkoopresultaat op buiten gebruik gestelde activa opgenomen onder de overige opbrengsten.

 

Uitbesteed werk en andere externe kosten (toelichting NB 12)

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017
Verwerking restafval 5.458 6.028
Verwerking groente-, fruit- en tuinafval (gft) 5.521 5.525
Verwerking overige afvalstoffen 3.663 3.410
Inzameling door derden 6.504 6.952
Overig uitbesteed werk 3.686 2.885
Totaal uitbesteed werk en externe kosten 24.832 24.800

De kosten van verwerking van rest- en gft-afval zijn verantwoord inclusief de kosten van transport van de overslaglocaties naar de verwerkingsinstallaties.

Het effect van omgekeerd inzamelen zorgt voor een verdere daling van de kosten van restafval van ca. € 0,5 mln. Dit effect zorgt tevens voor een stijging van het aanbod gft-afval en PMD, welke inbegrepen is onder de post overige afvalstoffen. De post inzameling derden daalt met € 0,4 mln. door lagere inzamelkosten. De post overig uitbesteed werk stijgt met € 0,8 mln., voornamelijk door extra uitbesteed werk ten behoeve van incidentele opdrachten in het domein Beheer openbare ruimte.

 

Personeelskosten (toelichting NB 13)
2018 2017
Lonen en salarissen 15.113 14.583
Sociale lasten 2.043 1.860
Pensioenlasten 1.852 1.732
Overig personeelskosten (o.a. inhuur derden) 6.262 5.811
Totaal personeelskosten 25.270 23.986

In 2018 had de vennootschap gemiddeld 347 werknemers (uitgedrukt in fulltime equivalenten) in dienst (2017: 338). Het aantal werknemers per 31 december 2018 bedroeg 371 (2017: 359), als volgt verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen: holding (directie, beleid & communicatie, grondstoffen & regie, ondersteunende diensten) 68, uitvoering afvalbeheer 182 en beheer openbare ruimte 121. De stijging van de personeelskosten in 2018 met € 1,3 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door uitbreiding van personeel (€ 0,6 mln.), reguliere cao-verhogingen (€ 0,6 mln.) en stijging van sociale lasten (€ 0,2 mln.).

 

Pensioenregeling

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die wordt gekwalificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. De pensioenregelingen zijn ondergebracht bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en bij Loyalis en worden, overeenkomstig de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging, in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

 

Kosten materieel (toelichting NB 14)

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017
Voertuigen 6.119 5.486
Inzamelmiddelen 1.111 954
Overig materieel 1.546 1.447
Totaal kosten materieel 8.776 7.887

De kosten van materieel betreffen de brandstofkosten, kosten van onderhoud en reparatie ten behoeve van eigen materieel en materieel van derden. De stijging van € 0,9 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere brandstof- en inzetkosten.

 

Overige bedrijfskosten (toelichting NB 15)

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017
Huisvesting 2.351 1.632
Algemeen beheer 4.847 3.495
Overige kosten (81) 118
Totaal overige bedrijfskosten 7.117 5.245

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit huur, energie, onderhoud, schoonmaak en telefonie.
De kosten van algemeen beheer bestaan uit de kosten van automatisering, advies en ontwikkeling en marketing en communicatie.
De stijging met € 1,8 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door per saldo hogere dotaties aan de voorziening deelnemingen (€ 0,8 mln.) en de voorziening eindafwerking stortplaats (€ 0,7 mln.).

Financiële baten en lasten (toelichting NB 16) 2018 2017
Ontvangen rente 20 77
Betaalde rente over langlopende leningen (769) (769)
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa 187 1.200
Overige financiële baten en lasten (51) (48)
Totaal financiële baten en lasten (613) 460

De ontvangen rente bestaat uit rente inkomsten deposito’s en de rekening courant tegoeden. De rente over de langlopende leningen betreft de betaalde rente over de in september 2001 opgenomen achtergestelde leningen van de aandeelhouders.

De opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten bestaan uit de waardeverminderingen en terugnemingen op waardeverminderingen op de obligatieportefeuille.

Onder de overige financiële baten en lasten zijn de resultaten opgenomen die volgen uit het verkopen van effecten en obligaties alsmede resultaten die volgen uit de gehanteerde waarderingsmethode. De toepassing van de waarderingsgrondslag heeft in 2017 geleid tot een (gedeeltelijke) terugneming van een in eerdere boekjaren verwerkte duurzame waardevermindering van € 1,2 mln.

 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (toelichting NB 17)

Het van toepassing zijnde percentage voor de vennootschapsbelasting is 25,0%. De effectieve belastingdruk wijkt af van het nominale percentage als gevolg van fiscaal niet-belaste opbrengsten. De belastingplicht is van toepassing indien en voor zover ROVA een onderneming drijft. Op basis van de huidige inzichten is het grootste deel van de activiteiten van NV ROVA Holding vrijgesteld van vennootschapsbelasting aangezien sprake is van het vervullen van een overheidstaak.

De effectieve belastingdruk over 2018 komt uit op 3,97% (2017: 3,97%).

 

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen wordt toegelicht in dit hoofdstuk bij de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening.

Vennootschappelijke balans

Per 31 december, na winstbestemming

Bedragen in duizenden euro’s 2018 2017
VASTE ACTIVA Financiële vaste activa
Deelnemingen 2.360 2.360
Overige effecten 0 4.554
Leningen u/g 430 430
2.790 7.344
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op verbonden partijen 23.804 21.061
Overige vorderingen 110 13
Liquide middelen 29.926 27.217
53.840 48.291
56.630 55.635
PASSIVA Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 1.270 1.245
Agio reserve 2.235 2.207
Overige reserves 29.011 27.454
Uit te keren dividend 4.226 5.610
36.742 36.516
Voorzieningen 6.546 6.274
Achtergestelde lening 9.590 9.590
Kortlopende schulden 3.752 3.255
56.630 55.635

Vennootschappelijke winst-/verliesrekening

Over 2018

 Bedragen in duizenden euro’s 2018 2017
Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 13.225 13.102
Overige baten en lasten na belastingen (7.441) (5.661)
Resultaat na belastingen 5.784 7.441

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Bedragen in duizenden euro’s

 

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2018 van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van het volgende:

– Resultaat deelnemingen: Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet- gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

 

Financiële vaste activa
2018 2017
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 2.360 2.360
2.360 2.360

De onderneming te Zwolle staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:

Naam Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal
Geconsolideerde deelnemingen
NV ROVA Gemeenten Zwolle 100%
NV ROVA Afvalverwerking Zwolle 100%
ROVA Regie BV Zwolle 100%
ROVA Activa Beheer BV Zwolle 100%
ROVA Duurzaam BV Zwolle 100%
Naam Vestigingsplaats Aandeel geplaatst in kapitaal
Niet-geconsolideerde deelnemingen
Natuurgas Overijssel BV Zwolle 50%

 

In de vorderingen op groepsmaatschappijen zijn geen vorderingen begrepen met een looptijd langer dan 1 jaar.

 

Overige effecten

Onder de overige effecten zijn twee obligatieleningen opgenomen. Voor de toelichting op de overige effecten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening in dit hoofdstuk.

 

Vorderingen op verbonden partijen

De vorderingen op verbonden partijen bestaan uit rekening courantverhoudingen met in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen. De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Er wordt geen rente in rekening gebracht.

 

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking met uitzondering van verstrekte bankgaranties ter hoogte van € 625.660.

 

Eigen vermogen
2018 2017
Gestort en opgevraagd kapitaal 1.270 1.245
Agio reserve 2.235 2.207
Overige reserves 29.011 27.454
Stand per 31 december 32.516 30.906
Gestort en opgevraagd kapitaal
2018 2017
Stand per 1 januari 1.245 1.231
Teruggenomen aandelen 0 0
Uitgifte aandelen 25 14
Stand per 31 december 1.270 1.245

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 3.403.500 en is verdeeld in 8.000 aandelen A, 8.000 aandelen B en 14.000 aandelen C. Alle aandelen hebben een nominale waarde van € 113,45. Geplaatst en volgestort zijn: 7.023 aandelen A zijnde €796.759, 2.435 aandelen B zijnde € 276.239 en 1.737 aandelen C zijnde € 197.055.

Aandeelhouders A zijn als enige gerechtigd op het resultaat van NV ROVA Afvalverwerking. Het overige resultaat komt toe aan zowel de aandeelhouders A en B, waarbij uitsluitend de aandeelhouders C winstgerechtigd zijn voor het resultaat op publieke taken BOR.

In verband met uitbreiding van de dienstverlening aangaande fysieke leefomgeving per 1 januari 2018 zijn 222 letteraandelen C uitgegeven aan de gemeente Zwartewaterland. De aandelen zijn volgestort in geld.

 

Agio reserve
2018 2017
Stand per 1 januari 2.207 2.033
Storting op aandelen 28 174
Inkoop van eigen aandelen 0 0
Teruggenomen aandelen 0 0
Stand per 31 december 2.235 2.207

 

Overige reserves

De overige reserves bestaan uit de algemene reserve A-aandelen, algemene reserve B-aandelen, algemene reserve C-aandelen en reserve Innovatie Projecten Afval. Het verloop is als volgt gespecificeerd:

Reserve Innovatie Projecten Afval 2018 2017
Stand per 1 januari 150 150
Onttrekking 0 0
Stand per 31 december 150 150

Bij de bestemming van het resultaat over 2005 is een reserve gevormd van waaruit onderzoek en ontwikkelingen voor nieuwe afvalverwerkingstechnieken gefinancierd kunnen worden. In 2018 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Algemene reserve A 2018 2017
Stand per 1 januari 23.405 22.066
Toevoeging uit winstverdeling 1.116 1.339
Dividenduitkering 0 0
Stand per 31 december 24.521 23.405
Algemene reserve B 2018 2017
Stand per 1 januari 3.678 3.213
Toevoeging uit winstverdeling 386 465
Dividenduitkering 0 0
Stand per 31 december 4.063 3.678
Algemene reserve C 2018 2017
Stand per 1 januari 221 193
Toevoeging uit winstverdeling 56 28
Dividenduitkering 0
Stand per 31 december 277 221

Van het resultaat 2018 wordt in overeenstemming met de winstbestemming zoals opgenomen in de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening op pagina 63. in dit verslag een bedrag van € 4,23 mln. uitgekeerd als dividend. Het resterende deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

 

Aansprakelijk vermogen

Het aansprakelijk vermogen bestaat naast het eigen vermogen exclusief het uit te keren dividend ook uit de achtergestelde lening die verstrekt is door de aandeelhouders. Het aansprakelijk vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:

Aansprakelijk vermogen 2018 2017
Gestort en opgevraagd kapitaal 1.270 1.245
Agio reserve 2.235 2.207
Overige reserves 29.011 27.454
Achtergestelde lening 9.590 9.590
42.106 40.496

 

Voorzieningen

De voorziening heeft betrekking op de voorziening voor personeel en organisatiekosten en de voorziening deelnemingen. Voor een nadere onderbouwing en het verloop van deze posten wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

 

Achtergestelde lening

Voor een nadere onderbouwing en het verloop van de achtergestelde lening wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

 

Kortlopende schulden
2018 2017
Schulden aan leveranciers 629 443
Loonheffing en premies 1.116 993
Kortlopend deel langlopende schulden 0 0
Schulden inzake personeel 1.242 1.145
Overige schulden 715 674
3.752 3.255

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties

NV ROVA Holding heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de vennootschappen NV ROVA Gemeenten, NV ROVA Afvalverwerking, ROVA Regie BV en ROVA Activa Beheer BV. NV ROVA Holding heeft zich niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van ROVA Duurzaam BV. Hierbij is het bepaalde in artikel 403 lid 1 sub f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking genomen.

 

Borgstelling

NV ROVA Holding staat voor een bedrag van maximaal € 5.037.500 exclusief rente en kosten borg voor de door ABN AMRO Bank NV verstrekte lening aan Natuurgas Overijssel BV. Van de hoofdsom resteert als gevolg van periodieke aflossingen per ultimo 2018 een bedrag van € 1.755.408.

 

Fiscale eenheid

De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor BTW en vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaard voorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

 

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van Mazars Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. De honoraria zijn bepaald op basis van de reeds gedurende het boekjaar in rekening gebrachte kosten en de in het nieuwe boekjaar nog in rekening te brengen kosten inzake boekjaar 2019.

Mazars Accountants N.V. 2018 Totaal 2018
Onderzoek van de jaarrekening 56 56
Andere controleopdrachten 33 33
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0
Andere niet-controlediensten 8 8
 Totaal 97 97
Mazars Accountants N.V. 2017 Totaal 2017
Onderzoek van de jaarrekening 50 50
Andere controleopdrachten 30 30
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0
Andere niet-controlediensten 0 0
Totaal 80 80
Bezoldiging van statutair bestuurder en commissarissen

De bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten voor statutair bestuurder en voormalige bestuurders als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is op grond van de vrijstelling van datzelfde wetsartikel niet vermeld. Hoewel NV ROVA Holding formeel niet onder de werking van de Wet Normering Topinkomens (WNT) valt, heeft de raad van commissarissen er voor gekozen bij de aanstelling van de nieuwe directeur in 2017 de kaders van de WNT aan te houden bij het vaststellen van de bezoldiging van de statutair bestuurder.

De bezoldigingen voor commissarissen bedroeg over dit boekjaar €76.574 (2017: €74.257).

6.2 | Resultaatbestemming

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De bepaling van de resultaatbestemming is vastgelegd in artikel 26 van de statuten NV ROVA Holding. Daarin is bepaald dat aandeelhouders A als enige gerechtigd zijn tot het resultaat van NV ROVA Afvalverwerking. Het overige resultaat komt toe aan de aandeelhouders A en B, waarbij uitsluitend de aandeelhouders C winstgerechtigd zijn voor het resultaat op publieke taken BOR.

De directie heeft met inachtneming van wat ter zake is bepaald in artikel 26 van de statuten van NV ROVA Holding en met goedkeuring van de raad van commissarissen besloten om van de winst van het boekjaar 2018 ten bedrage van   € 5.783.643,66 een bedrag van:

€ 1.115.175,34 toe te voegen aan de reserve A
€ 386.651,28 toe te voegen aan de reserve B
€ 56.008,84toe te voegen aan de reserve C

Als dividend wordt ter beschikking van de Algemene vergadering gesteld een bedrag van:

€ 3.065.854,35voor houders van aandelen A
€ 1.159.953,85 voor houders van aandelen B
€ 0,00voor houders van aandelen C

 

Directie NV ROVA Holding

Drs. V.E. van Dijk (statutair)

Drs. M.W. van Lente RA

Zwolle, 15 april 2019

Raad van commissarissen NV ROVA Holding

Prof. dr. J.C. Verdaas (voorzitter)

Prof. Dr. J. Bossert

Dr. IJ.J.H. Breukink

Mevr. Ir. L. Kaashoek

Mevr. Mr. S.E. Korthuis