Overige gegevens

“Mensen voelen zich beter in een omgeving die schoon, heel en veilig is. We spelen nu al in op uitdagingen van morgen, zodat mensen prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren”

7.1 | Personalia directie

DE HEER DRS. V.E. (VICTOR) VAN DIJK

Algemeen directeur (statutair)

Nationaliteit: Nederlands

Geboortejaar: 1958

Als algemeen directeur en bestuurder draagt hij eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap naar derden. Onder zijn directe leiding vallen de strategische, externe oriëntatie en ontwikkeling van ROVA, het beheer van de dienstverlening aan gemeenten, de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor ingezamelde afvalstromen, alsmede de staffuncties Personeel & Organisatie en Bestuurlijke en Juridische Zaken.

 

Overige functies:

lid Raad van Toezicht IJsselheem (m.i.v. 15 maart 2018)

DE HEER DRS. M.W. (MARCO) VAN LENTE RA

Directeur financiën en middelen

Nationaliteit: Nederlands

Geboortejaar: 1971

Als directeur financiën en middelen is hij verantwoordelijk voor het beheer van de middelen en geeft hij leiding aan de staffuncties Financiën & Control, ICT, Activa Beheer, Regie & Grondstoffen en Kwaliteit, Arbo & Milieu.

 

Overige functies:

penningmeester Stichting De Meente, voorzitter bestuurscommissie De Meente, bestuurslid volksijsbaan De Eendracht Genemuiden, lid jeugdcommissie Sportclub Genemuiden

7.2 | Personalia raad van Commissarissen

PROF. DR. J.C. VERDAAS

Voorzitter

 

 

Nationaliteit: Nederlands

Geboortejaar: 1966

Benoemd: mei 2017 (2e termijn)

 

De heer Verdaas is tevens adviseur bij adviesbureau Over Morgen, voorzitter Wadden Sea Board (tot mei 2018), voorzitter Mijnraad, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft (vanaf 15 mei 2018) en lid Raad Leefomgeving en Infrastructuur. Per 1 april 2019 is hij benoemd tot Dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland.

PROF. DR. J. BOSSERT

Vice-voorzitter,

Voorzitter Auditcommissie

 

Nationaliteit: Nederlands

Geboortejaar: 1957

Benoemd: mei 2017 (2e termijn)

 

De heer Bossert is tevens hoogleraar Stellenbosch University, lid Stellenbosch Good Governance Forum, lector Finance & Accountancy bij Hogeschool Inholland, directeur Bossert Organisatie Advies en geassocieerd partner Necker van Naem.

DR. IJ.J.H. BREUKINK

Lid Auditcommissie

 

 

Nationaliteit: Nederlands

Geboortejaar: 1964

Benoemd: mei 2016 (1e termijn)

 

De heer Breukink is tevens werkzaam als adviseur namens Breukink Business Support en was tot 1 november 2018 ad interim lid van het college van bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

MEVROUW IR. M.E. KAASHOEK

Lid Remuneratiecommissie

 

Nationaliteit: Nederlands

Geboortejaar: 1971

Benoemd: mei 2016 (1e termijn)

 

Mevrouw Kaashoek is tevens directeur Pakketten & Logistiek, lid van de executive committee van PostNL en lid bestuur Transport en Logistiek Nederland (TLN).

MEVROUW MR. S.E. KORTHUIS

Voorzitter Remuneratiecommissie

 

Nationaliteit: Nederlands

Geboortejaar: 1959

Benoemd: mei 2017 (2e termijn)

 

Mevrouw Korthuis is tevens vice-voorzitter raad van toezicht Stichting Aveleijn en lid raad van commissarissen NV NOM.

7.3 | Personalia ondernemingsraad

NAAM FUNCTIE WERKZAAM IN VESTIGING
De heer W. van Schoot voorzitter Hoofdkantoor
De heer H. Smit vice-voorzitter Vestiging Winterswijk
De heer D. Sastromihardjo secretaris Hoofdkantoor
De heer C.J. Taam lid commissie Financiën Vestiging Steenwijk
De heer R. Houtveen lid commissie Financiën Vestiging Amersfoort
De heer H. Middelkamp lid commissie Financiën Vestiging Zwolle
De heer G.M. Nijhof lid commissie ARBO Vestiging Zwolle
De heer J. Schoonhoven lid commissie ARBO Vestiging Zwolle
De heer F. Steenbergen lid commissie ARBO Vestiging Zwolle

7.4 | Aandeelhoudersoverzicht

Per 31 december 2018 kent NV ROVA Holding de volgende aandeelhouders waaronder in totaal 11.205 aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt voor alle letteraandelen € 113,45. Daarmee komt de nominale waarde van de geplaatste aandelen per balansdatum op totaal € 1.271.207,25.

De gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder op 31 december 2018 is als volgt:

Aandelen A   Aandelen B   Aandelen C  
Amersfoort

Dalfsen

Hardenberg

Hattem

Heerde

Kampen

NV ROVA Holding

Olst-Wijhe

Ommen

Raalte

Staphorst

Steenwijkerland

Zwartewaterland

Zwolle

AVU

1534

360

816

172

272

322

10

112

273

534

217

579

302

1.490

40

Aalten

Bunschoten

Dinkelland

Olst-Wijhe

Oost Gelre

Tubbergen

Twenterand

Urk

Westerveld

Winterswijk

Woudenberg

272

205

260

90

295

212

335

160

191

290

125

Winterswijk

Zwartewaterland

Zwolle

290

222

1.225

Totaal 7.033 Totaal 2.435 Totaal 1.737

7.5 | Aandeelhoudersrendement

Aandeelhoudersrendement is het rendement op ingelegd vermogen. Het rendement wordt gevormd door een drietal uitkeringen aan aandeelhouders, te weten: dividend, verlagingen van tarieven en rentevergoeding op achtergestelde leningen.

Toelichting:
 1. De periode 1996-2001 geldt als opbouw periode. In deze jaren werden positieve resultaten behaald die in de vorm van dividend aan de aandeelhouders werd uitgekeerd.
 2. In 2001 is een deel van het eigen vermogen afgestempeld en aan de aandeelhouders uitgekeerd. Tegelijkertijd zijn achtergestelde leningen van de aandeelhouders opgenomen tegen een rentevergoeding boven de marktrente. Deze rentevergoeding vormt een vaste uitkering op ingelegd vermogen.
 3. Sinds 2001 is schaalvergroting bereikt door toetreding van nieuwe gemeenten. De sindsdien doorgevoerde efficiencymaatregelen, dragen bij aan het rendement van ROVA. Sinds 2003 worden deze schaalvoordelen ook in de vorm van tarievenverlaging doorgegeven aan de aandeelhouders.

7.6 | Statutaire doelstellingen

 1. De vennootschap heeft tot doel het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van de verwijdering van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden).
 2. De vennootschap heeft voorts tot doel vanuit de zorgtaak van de deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, het beheer van de openbare ruimte, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende andere beleidsvelden, in de ruimste zin van het woord.
 3. De vennootschap tracht de in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven doelstellingen onder meer te bereiken door het (doen) inzamelen, bewerken en verwerken van afvalstoffen namens de deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) respectievelijk in opdracht van andere overheidslichamen, bedrijven en particulieren, alsmede door het uitvoeren van voorkomende onderhoudstaken in de openbare ruimte, een en ander tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
 4. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die voor het bereiken van eerder genoemde doeleinden bevorderlijk kunnen zijn of daarmede in de ruimste zin verband houden, waaronder begrepen het oprichten of mede-oprichten van, het samenwerken met, het deelnemen in het kapitaal van, het besturen of medebesturen van, het voeren van bestuur over andere rechtspersonen met een doelstelling gelijk aan of verwant met die van de vennootschap, het opzetten en in stand houden van de daartoe vereiste organisaties en het bijeenbrengen van de daartoe nodige financiële middelen.
 5. In het kader van het gestelde in lid 4 zal de vennootschap uitsluitend en alleen voor de uitvoering van publieke taken voor een zo laag mogelijk maatschappelijk, kostendekkend tarief, ten behoeve van de aandeelhouders als samenwerkingsverband, een of meer dochtermaatschappijen oprichten.
 6. De vennootschap zal bij het nastreven van haar doelen, binnen het kader van een evenwichtig beleid dat gericht is op verantwoorde continuïteit van de onderneming als openbaar nutsbedrijf:
  1. Rekening houden met de redelijke belangen van haar aandeelhouders en werknemers;
  2. De opdrachten aanvaarden van de deelnemende overheden ter uitvoering van hun publiekrechtelijke en wettelijke taken ten aanzien van inzameling respectievelijk bewerking en verwerking van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte, een en ander vallend binnen de doelstelling van de vennootschap en met inachtneming van milieutechnische en bedrijfseconomische randvoorwaarden;
  3. Een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling van de samenleving onder meer door bevordering van een verantwoorde wijze van verwijdering van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte.

7.7 | Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

Aan de aandeelhouders en de raad van commissarissen van N.V. ROVA Holding

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van N.V. ROVA Holding te Zwolle gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van N.V. ROVA Holding per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

 

De jaarrekening bestaat uit:

 1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
 2. De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018; en
 3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van N.V. ROVA Holding zoals vereist de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • deel A van het jaarverslag (bestaande uit de onderdelen Voorwoord, Samenvatting ROVA in 2018, Kerngegevens, Profiel ROVA, Verslag over 2018, Governance);
 • de in deel C van het jaarverslag opgenomen overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van deel A van het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

 

Apeldoorn, 15 april 2019

 

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

 

w.g. drs. F. Mazenier RA