Profiel ROVA

“Afval?
Wij zien waardevolle grondstoffen”

Onze kernwaarden:
Verbonden | Vakmanschap | Vooruitstrevend

3.1 | Missie en visie

“ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst.”

 

Dat is de missie waarvoor alle ROVA-collega’s zich dagelijks met hart en ziel inzetten. Dat doen we in maximale verbondenheid met onze gemeenten en hun inwoners. Met daadkrachtige en efficiënte uitvoering en met adequate kennis en kunde. Resultaten van ons handelen komen ten gunste van de maatschappij. Wij hechten daarbij aan een open communicatie met alle stakeholders over onze activiteiten en prestaties. Wij zien een goede balans tussen milieudoelen, sociale doelen en economische belangen als voorwaarde om onze continuïteit voor de lange termijn te borgen.

Wij geloven dat mensen zich beter voelen in een omgeving die schoon, heel en veilig is. Waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

Wij zijn ons bewust van het feit dat natuurlijke grondstoffen steeds schaarser worden en dat we niet in het huidige tempo door kunnen gaan met het verspillen van deze grondstoffen. Daarom zetten wij ons in om nuttige grondstoffen uit het afval te halen om deze zoveel mogelijk opnieuw te kunnen gebruiken. We gaan verder dan de geaccepteerde afvaldoelstellingen voor 2020, want we willen toewerken naar volledig gesloten kringlopen.

Wij zien de effecten van menselijk handelen op klimaat en omgeving. Naast dat we ons inzetten om deze effecten tegen te gaan of te voorkomen, werken we ook aan het opvangen en beheren van die effecten, bijvoorbeeld door rekening te houden met klimaateffecten in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wij geloven dat we mensen kunnen bewegen en uitdagen om hun gedrag in te zetten voor een meer duurzame samenleving als ze ook inzicht hebben in de effecten van hun handelen.

Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan voorlichting en educatie en betrekken we inwoners bij ons werk.

Wij voelen ons maximaal verbonden met degenen waarvoor wij werken: onze gemeenten en hun inwoners. Die verbondenheid motiveert: je weet niet alleen wat je doet, maar ook voor wie. Door deze verbondenheid maximaal uit te stralen, worden we door gemeenten en inwoners steeds meer gezien als “eigen”.

Wij beschouwen vakmanschap als een van onze belangrijkste kernwaarden. Vakmanschap betekent niet alleen dat we expert zijn in ons vakgebied, maar ook dat we ons voortdurend bijscholen en dat we ambassadeurs zijn voor onze opdrachtgevers.

Wij verbeteren steeds om onze opdracht telkens een beetje beter uit te voeren. Daarmee dragen we bij aan een schonere wereld, nu en in de toekomst. Dat vooruitstrevende geldt voor de organisatie als geheel, voor teams en afdelingen en zeker ook voor individuele medewerkers. We koesteren een verbetercultuur waarin we leren van onze fouten. We staan open voor vernieuwingen.

3.2 | MVO Beleidsverklaring

Als maatschappelijke organisatie werken we vanzelfsprekend volgens geaccepteerde normen en doelen. Om onszelf daarin te toetsen conformeren wij ons aan de MVO-prestatieladder (niveau 3). Op basis van de MVO-indicatoren zoals benoemd in de MVO-prestatieladder bepalen we onze MVO-doelstellingen. Voor al onze activiteiten vormt het voldoen aan geldende wet- en regelgeving als het minimale basisniveau. We streven er voortdurend naar om de organisatie op de genoemde gebieden te verbeteren, mede door onze gecertificeerde managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001, VCA** en MVO-prestatieladder) te onderhouden en te verbeteren.

Door het actief uitdragen van onze missie en ons MVO-beleid worden belanghebbenden niet alleen geïnformeerd, maar ook in staat gesteld om ons aan te spreken op de naleving ervan. Bij de verantwoording leggen we een link naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De volledige MVO-beleidsverklaringen van ROVA worden gepubliceerd op onze website.

3.3 | Dienstenportfolio

Ons dienstenportfolio is verdeeld over drie organisatiepijlers:

Afval en grondstoffen

 •  Inzamelen en (laten) verwerken van alle huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen
 • Beheer inzamelmiddelen (uitgifte en beheer van containers en milieupassen, technisch onderhoud, containermanagement)
 • Beheren van milieubrengstations waar huishoudelijke afvalstromen door inwoners kunnen worden aangeboden voor hergebruik en recycling
 • Beheer contracten met (lokale) kringloopbedrijven

Beheer leefomgeving

 • Groenvoorziening
 • Onderhouden en reinigen van de openbare ruimte zoals straten, parken, plantsoenen
 • Beheer en onderhoud gemeentelijke sportterreinen (schoon, heel en veilig)
 • Onderhoud gemeentelijke begraafplaatsen
 • Schouwen van de leefomgeving
 • Reinigen van kolken en riolen
 • Gladheidbestrijding (winterdienst)
 • Ongediertebestrijding

Beleid & Communicatie

 • Leveren van kennis en beleidsadviezen (beleidsvoorbereiding en evaluatie)
 • Databeheer voor gemeentelijke afvalstoffenheffing (Diftar-registratie)
 • Projectmanagement
 • Voorlichting aan inwoners en projectgerichte wijkcommunicatie
 • Grondstof-educatieprogramma basisonderwijs (ROVA Groentour)
 • Educatie- en participatieprogramma ‘Mooi Schoon’ gericht op het voorkomen en bestrijden van zwerfvuil (inwoners, onderwijs, wijkplatforms, buurtverenigingen)
 • Klantenservice (afhandelen van verzoeken en meldingen van inwoners)