Rova in 2018

“Door slim samen te werken, brengen we de circulaire economie een stapje dichterbij”

1 | ROVA in 2018

In ons vakgebied Afval en grondstoffen bouwen we gestaag verder aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het optimaliseren van de inzamelsystemen in onze gemeenten. Want hoewel 82% van onze gemeenten al beneden de VANG-doelstellingen presteert, zien we nog steeds voldoende mogelijkheden voor verbetering. Verbeterkansen liggen bij het faciliteren van hoogbouwadressen en adressen in compacte stedelijke omgeving. Maar ook in de sfeer van preventie door het verhogen van het bewustzijn van inwoners over de effecten van hun eigen inkoop- en afdankgedrag.

“ROVA werkt als maatschappelijke onderneming, samen met gemeenten en inwoners, aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst.”

In 2018 hebben we in nagenoeg alle ROVA- gemeenten weer ons tweejaarlijkse bewonersonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek meten we de tevredenheid van inwoners over het gemeentelijke afvalbeleid en de uitvoering daarvan door ROVA. De overall klanttevredenheid kwam uit op een rapportcijfer van 7,5 (2016: 7,4). Bijna goed dus, maar voor ons geen reden om tevreden achterover te leunen.

ROVA had op 31 december 396 medewerkers in dienst. 78% hiervan werkt full-time. De verdeling man/vrouw was 87%/13%. De gemiddelde leeftijd bedroeg 46,8 jaar.

Medewerkers per 31/12

0,0 %

Ziekteverzuim
(2017: 4,6%)

0,00

Meldingsfrequentie
(2017: 0,89)

Het ziekteverzuim over 2018 bedroeg 5,2% en was daarmee hoger dan in 2017. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de relatief lang aanhoudende griepepidemie in de eerste twee maanden.

We zien dit ook terug in de meldingsfrequentie die met name de eerste maanden hoog was en daarna afvlakte.

000

Scholen maakten gebruik van ons educatieprogramma

In 2018 maakten 222 scholen gebruik van ons educatieprogramma, de ROVA Groentour. Dit programma wordt met een rapportcijfer van 8,6 hoog gewaardeerd door de scholen. Bijna 80% geeft aan volgend jaar weer met een of meerdere klassen op bezoek te komen.

13,3% van alle uren-productie werd geleverd door bijzondere doelgroepers

00

Aantal gemeenten

000000

Inwoners

000000

Huisaansluitingen

0000

Leerlingen in educatieprogramma (deelname 222 scholen)

0,0

Algemene Klanttevredenheid (2016: 7,4)

0,0

Waardering educatieprogramma (2017: 8,6)

00,0

Omzet in mln. euro
(2017:€ 76,1)

0,0

Resultaat in mln. euro
(2017: € 7,4)

000,00

Gemiddelde
afvalstoffenheffing

(2017:€ 169,95)

000

Restafval kg/inw/jr
(2017: 119)

00 %

Gemiddeld
scheidingspercentage

(2017: 70%)

00 %

Aantal ROVA-gemeenten dat VANG-doelen 2020 al
heeft bereikt

Via ons klantcontactcentrum bieden we 1-op-1 service bij de afhandeling van vragen, klachten en meldingen. Dit klantcontactcentrum is daarvoor ook in de avonden en op zaterdag bereikbaar, zowel telefonisch als via social mediaAVG-proof

Overzicht Mooi Schoon acties in 2018
 • 18 deelnemende gemeenten.
 • 132 opschoonacties uitgevoerd met in totaal 4.250 deelnemers.
 • 347 keer een zwerfafvalkit uitgereikt aan individuele inwoners die een stuk van hun buurt adopteren en zwerfafvalvrij houden.
 • 10.250 leerlingen op 162 scholen namen deel aan de Week van Mooi Schoon in april.
 • 20.050 leerlingen op 121 scholen deden mee aan de pilot ‘Afval scheiden op school’. Onderdeel van dit project was ook het adopteren van een aantal straten of pleinen in de buurt om deze zwerfafvalvrij te maken én te houden.
 • Thematische bewustwordingscampagnes gevoerd tijdens Nieuwjaarsvegen, Landelijke Opschoondag, Dag van de Duurzaamheid.
 • Inzet van Coach Mooi Schoon ter voorkoming van bijplaatsingen bij ondergrondse verzamelsystemen.

“De transitie naar duurzame gereedschappen en voertuigen is verder uitgebreid naar elektrisch handgereedschap (snoeien, bladblazen, handzagen) en elektrische voertuigen.”

Certificatie
ISO9001 Check
ISO14001 Check
MVO Prestatieladder nivo 3 Check
NTA8080 Check
VCA** Check
Milieuvergunningen op orde Check
BHV organisatie op orde Check
RI&E actueel Check
COS-3000 ROVA diftar proces Check

“De essentaksterfte zorgt ook in ROVA-gemeenten voor kaalslag. Veel zieke bomen moesten worden gekapt. Het hout wordt zoveel mogelijk lokaal gebruikt voor circulaire toepassingen. ”

Strategische samenwerkingen

De samenwerking Combinatie Oost-Midwaste-HVC moet zorgen voor kostenverlaging bij de sortering en afzet van PMD en het vinden van innovatieve toepassingen voor gerecyclede plastics. Een eerste succes is de komst van een nieuwe sorteerfabriek voor PMD in Nederland (installatie van Tönsmeier die in Zwolle wordt gebouwd) en de jaarlijkse besparing van ruim 700.000 transport-kilometers. Dit succes werd in februari 2019 bekroond met de Circular Award categorie Gemeentes.

In samenwerking met Circulus-Berkel en AVU zoeken we naar nieuwe en betere toepassingen voor ingezamelde grondstoffen. We starten hiervoor de grondstoffenalliantie CirkelWaarde.

 

Contact met inwoners

Persoonlijk contact met inwoners is erg belangrijk voor ROVA. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het gemeentelijk afvalbeleid. Inwoners vinden het prettig om tijdens bewonersavonden hun vragen, bedenkingen en bezwaren persoonlijk te kunnen bespreken. Wij hechten aan dit persoonlijk contact en streven er naar zoveel mogelijk rekening te houden met de inbreng van inwoners zodat maximaal draagvlak ontstaat.

“In 2018 hebben we onze kernwaarden opnieuw gedefinieerd: Verbonden, Vakmanschap, Vooruitstrevend”

In de komende jaren gaan we ons nog nadrukkelijker richten op het bewaken en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Om afval ook daadwerkelijk als grondstof te kunnen gebruiken, moeten we om te beginnen zorgen voor zuivere fracties.

Omdat we bij de inzameling van afval en grondstoffen ook steeds meer gebruik maken van voorzieningen in de openbare ruimte, ontwikkelen we ons steeds verder als partner voor gemeenten bij het beheer en onderhoud van die openbare ruimte. Belangrijke maatschappelijk ontwikkelingen spelen zich in de komende jaren in die buitenruimte af.

Verbruik groen gas 100% duurzaam opgewekt

Verbruik groene elektriciteit

Ontwikkeling rest- en gft-afval in kg/inw/jr; gemiddeld alle ROVA-gemeenten

Ook in financieel opzicht kijken we met tevredenheid terug op 2018. De omzet steeg naar € 80,3 miljoen (2017: € 76,1) en het resultaat sloot met € 5,8 miljoen ruim boven begroting. Omzet en winstgevendheid zijn echter geen primaire drijfveren voor ROVA. Om die reden hebben we de afgelopen jaren stelselmatig gewerkt aan verlaging van tarieven voor onze deelnemende gemeenten. Deze tariefsverlagingen moeten door de organisatie worden inverdiend door onder andere efficiënt en bedrijfsmatig werken, slim samenwerken (benutten van schaalvergroting), succesvol afvalbeleid (minder restafval) en het afsluiten van goede contracten met leveranciers en verwerkers.

ROVA en gebruik social media

000000

Bereik op Twitter en Facebook met eigen berichten

000000

Unieke gebruikers afvalapp

Inzameling PMD in kg/inw/jr

Bijzondere gebeurtenissen in 2018
Januari – maart
 • Start herziene milieustraat Woudenberg
 • Grondverwerving voor herinrichting milieubrengstation locatie Amersfoort
 • Bestuurlijke excursie afval & grondstoffen
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018: veel nieuwe raadsleden en nieuwe bestuurders

 

April – juni
 • Week van Mooi Schoon
 • Nieuwe privacywetgeving: ROVA ‘AVG-proof’
 • Masterclass voor nieuwe bestuurders
 • Uitreiking Stoel van de Toekomst aan aandeelhouders
 • Ondertekening nieuwe DVO Zwartewaterland voor BOR- dienstverlening

 

Juli – september
 • Droogte zorgt voor vroege bladruimoperaties en extra activiteiten m.b.t. water geven
 • Staatssecretaris Van Veldhoven brengt werkbezoek aan driehoek Zwolle-Deventer-Apeldoorn: afvalscheiding in stedelijk gebied

 

Oktober – december
 • Uitvoering Bewonersonderzoek 2018 in ROVA-gemeenten
 • Start pilot Afval Bewust (feedback op maat) via afvalapp op smartphone
 • Start pilot ‘Verpakkingsvrij: het hoeft niet ingewikkeld’
 • Introductie GRIP-voertuig: inzameling grof huishoudelijk afval in de wijk
 • Lancering landelijke PMD-samenwerking Midwaste, HVC en Combinatie Oost