Verslag over 2018

“Wij geloven dat we mensen kunnen bewegen en uitdagen om hun gedrag in te zetten voor een meer duurzame samenleving”

4.1 | Bestuursverslag

Van Waarde

ROVA werkt als maatschappelijke onderneming, samen met gemeenten en inwoners, aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst.

Dat is de missie waar alle ROVA-collega’s zich dagelijks voor inzetten. Dat doen we in verbondenheid met onze gemeenten en hun inwoners. Met daadkrachtige en efficiënte uitvoering en met adequate kennis en kunde. Daarbij anticiperen wij op ontwikkelingen die op ons afkomen en die ons uitdagen tot verandering. Verandering bijvoorbeeld in de manier waarop wij met natuurlijke grondstoffen omgaan. Verandering in productieprocessen en consumptiepatronen. Verandering in de manier waarop wij met onze inwoners communiceren en verandering in de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten en onderhouden. Wij zien het als onze kerntaak om dergelijke trends te verkennen en in te schatten om samen met onze gemeenten en inwoners te werken aan de gewenste veranderingen.

Strategie 2025

Zo stond 2018 voor ROVA in het teken van het ontdekken en het ontwikkelen van nieuwe waarden. In het licht van de vele maatschappelijke ontwikkelingen hebben we de afgelopen maanden intensieve en boeiende gesprekken gevoerd met onze medewerkers, toezichthouders, opdrachtgevers, aandeelhouders en branchegenoten om onze bedrijfsstrategie te evalueren en de organisatie verder te ontwikkelen. In alle gesprekken werden we bevestigd in de betekenis van ROVA voor de gemeenten: naast het zijn van een efficiënte uitvoeringsorganisatie wordt de factor kennis steeds belangrijker. In de aandeelhoudersvergadering van mei 2019 presenteren we onze geactualiseerde strategie waarin zichtbaar zal worden op welke onderdelen we ons de komende jaren gaan richten en versterken. In het verslagjaar 2018 hebben we al laten zien wat dit kan betekenen. Naast investeringen in de eigen organisatie, zoeken we ook bewust de kracht van samenwerking. Door het aangaan van strategische samenwerkingen met andere publieke partijen, kunnen we onze daadkracht vergroten en tegelijkertijd slim omgaan met belastinggeld.

Een eerste voorbeeld betreft de samenwerking die op 6 november werd bekrachtigd tussen zeven publieke afvalorganisaties op het gebied van de sortering en vermarkting van PMD (AREA Reiniging, AVU, Circulus-Berkel, GAD, HVC, Midwaste en ROVA). Deze organisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 250 gemeenten. De samenwerking moet zorgen voor kostenverlaging bij de sortering en afzet van PMD en het vinden van innovatieve toepassingen voor gerecyclede kunststoffen. Een eerste succes is de komst van een nieuwe sorteerfabriek voor PMD in Nederland (installatie van Tönsmeier die in Zwolle wordt gebouwd) en de jaarlijkse besparing van ruim 700.000 transportkilometers. Een tweede voorbeeld is de samenwerking tussen ROVA, Circulus-Berkel en AVU onder de noemer CirkelWaarde. Ook deze samenwerking richt zich op het beter verwaarden van ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen. Dat doen we toekomstgericht in het zogenaamde expertisecentrum en economisch in het zogenaamde handelshuis. Naast deze voorbeelden zien we ook mooie samenwerkingen met inwoners, leveranciers en andere ondernemers. Bijvoorbeeld in de sfeer van technische innovaties en verduurzaming van onze bedrijfsvoering.

“….naast het zijn van een efficiënte uitvoeringsorganisatie wordt de factor kennis steeds belangrijker.”

Kernwaarden

In 2018 hebben we onze kernwaarden opnieuw gedefinieerd: Verbonden, Vakmanschap en Vooruitstrevend. Om als maatschappelijke organisatie van betekenis te kunnen zijn, moeten wij maximaal verbonden zijn met degenen voor wie wij werken: onze gemeenten en hun inwoners. Die verbondenheid motiveert: je weet niet alleen wat je doet, maar ook voor wie. Door voortdurend te investeren in deze verbondenheid kunnen we zorgen dat we door gemeenten en inwoners steeds meer worden gezien als “eigen”. In het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren uiting gegeven aan deze verbondenheid. Om te beginnen betrof dat het intensieve introductieprogramma voor nieuwe bestuurders en raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Naast een persoonlijke kennismaking hebben we ook een bijdrage geleverd om deze bestuurders en raadsleden snel bekend te maken met de beleidsdomeinen afval en beheer fysieke leefomgeving. We hebben dat gedaan in de vorm van masterclasses, raadsbezoeken en schriftelijke documentatie.

Vakmanschap drukt de ontwikkeling uit die onze medewerkers voortdurend doormaken. Door technologische innovaties zijn de beroepen bij ROVA fors geëvolueerd in de tijd. Daarbij staat vakmanschap overigens niet alleen voor de vakinhoud maar ook voor de ambassadeursfunctie naar onze inwoners.  Vooruitstrevend zijn we als organisatie en dat verwachten we ook van onze medewerkers. Dit jaarverslag getuigt daarvan.

Afval en grondstoffen
Van Afval naar Grondstof

In het domein Afval & Grondstoffen bouwen we gestaag verder aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het optimaliseren van de inzamelsystemen in onze gemeenten. Want hoewel 82% van onze gemeenten al beneden de VANG-doelstellingen presteert, zien we nog steeds voldoende mogelijkheden voor verbetering. Verbeterkansen liggen bij het faciliteren van hoogbouwadressen en adressen in compacte stedelijke omgeving. Maar ook in de sfeer van de gedragsverandering van inwoners: Zijn we ons voldoende bewust van ons afdankgedrag? Hebben we voldoende aandacht voor preventie en het tegengaan van verspilling? Hoe gaan we om met het gebruik van inzamelmiddelen? Hoe voorkomen we het illegaal bijplaatsen van afval bij de wijkverzamelcontainers? Hoe bewaken we de kwaliteit van ingezamelde herbruikbare grondstoffen? Dit zijn belangrijke vragen waar we in 2018 aan werkten en die ook de komende jaren volop actueel zijn.

In de gemeenten Amersfoort, Olst-Wijhe, Westerveld en Zwolle werkten we aan het implementeren van nieuw afvalbeleid. Gezien de omvang en stedelijke complexiteit, vragen de projecten in Amersfoort en Zwolle veel aandacht van onze projectorganisatie en uitvoering. Wijk voor wijk worden de voorzieningen in deze gemeenten aangepakt, met telkens weer een intensief communicatietraject naar de betreffende inwoners om hen mee te nemen in de veranderingen.

“In het afgelopen jaar hebben we wat dat betreft al goede ervaringen opgedaan met de inzet van een afvalcoach die actief in gesprek gaat met inwoners over de manier waarop zij afval beter kunnen scheiden.”

Binnen deze projecten leveren we zoveel mogelijk maatwerk en zoeken we ook telkens naar innovaties. Wat te denken van het GRIP-voertuig dat we in het najaar van 2018 in Zwolle presenteerden? Met het GRIP-voertuig (GRondstoffen Inlever- en informatie Punt), brengen we de voorziening voor het scheiden van grof huishoudelijke afvalstoffen dichter aan huis bij onze inwoners. De eerste ervaringen zijn zeer positief: inwoners weten het inzamelpunt goed te vinden en waarderen de service. In Raalte en Zwolle startten we de proef Afval Bewust. In dit project bieden we inwoners de mogelijkheid om met hun smartphone de ondergrondse containers te openen waarna ze direct feedback krijgen over hun afvalprofiel in relatie tot het gemiddelde in de wijk of hun eigen doelstellingen. Hiermee stimuleren we het bewustzijn bij inwoners om daarmee hun afdankgedrag aan te passen. In 2019 evalueren we deze proef.

In de minder stedelijke gemeenten zoals Olst-Wijhe en Westerveld hebben we ons vooral gericht op het ontmoedigen van restafval door verlaging van de inzamelfrequentie (zogenaamd ‘laag frequent model’) of het verder doorvoeren van de principes van omgekeerd inzamelen (ook in buitengebied).

 

Kwaliteit grondstoffen

In de komende jaren gaan we ons nog nadrukkelijker richten op het bewaken en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Om afval ook daadwerkelijk als grondstof te kunnen gebruiken, moeten we om te beginnen zorgen voor zuivere fracties. Helaas constateren we dat ingezamelde grondstoffen soms ongewenste vervuiling bevatten waardoor de recycling van deze grondstoffen wordt gehinderd. Intensieve voorlichting, maar ook gerichte handhavingsacties, moeten deze vervuiling tegengaan. In het afgelopen jaar hebben we wat dat betreft al goede ervaringen opgedaan met de inzet van een afvalcoach die actief in gesprek gaat met inwoners over de manier waarop zij afval beter kunnen scheiden.

 

Grof huishoudelijk afval

In de komende jaren zullen we ook verder werken aan het verbeteren van de inzamelmogelijkheden voor herbruikbare fracties in het grof huishoudelijk afval (GHA) en bijzondere afvalstoffen zoals asbest. Bij de brengstations voor GHA zullen we ons zoveel mogelijk richten op het scheiden van herbruikbare en niet-herbruikbare stromen. Waar mogelijk gestimuleerd via financiële prikkels (gratis vs. betaald). In 2018 is een aantal gemeenten al gestart met gratis inname van asbest voor particulieren (tot een maximum van 35 m2) om daarmee ongecontroleerde verwijdering tegen te gaan.

 

Raamovereenkomst verpakkingen

Ook in 2018 ging weer veel aandacht uit naar de landelijke discussie over de Raamovereenkomst Verpakkingen. Ministerie, gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven werken binnen deze raamovereenkomst samen bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. De vele knelpunten die in deze nog relatief jonge markt worden ervaren, zorgen voor veel discussies tussen partijen. Deze discussies gaan vooral over de kwaliteit en samenstelling van ingezamelde verpakkingen, de hoogte van vergoedingen en de wederzijdse verantwoordelijkheden. Deze discussies strekken zich voor een deel uit over meerdere jaren vanaf 2015 en kunnen inmiddels substantiële gevolgen hebben voor gemeenten. Dat was onder meer de reden dat gemeenten zich in de ledenvergadering van VNG in juni 2018 unaniem uitspraken voor een verstevigde inzet op dit dossier vanuit VNG. Dit heeft eind 2018 geleid tot de oprichting van het Platform Ketenoptimalisatie waarin VNG en het verpakkend bedrijfsleven gaan samenwerken aan het oplossen van knelpunten in de keten en het verbeteren van de recycling van verpakkingen. Het streven is om begin tweede kwartaal 2019 uitzicht te bieden aan gemeenten over kwaliteitseisen, vergoedingen en contracttermijnen. Namens haar gemeenten neemt ROVA actief deel in de werkgroepen van dit platform.

 

Voorlichting en educatie

Wij geloven dat we mensen kunnen stimuleren om duurzamer te leven door ze meer inzicht te geven in de effecten van hun eigen handelen en door praktische oplossingen aan te dragen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan voorlichting en educatie en betrekken we inwoners bij ons werk. Zo zoeken we bij de implementatie van nieuw beleid zoveel mogelijk de directe interactie met bewoners via bewonersavonden (wijk voor wijk). Via ons klantcontactcentrum bieden we 1-op-1 service bij de afhandeling van vragen, klachten en meldingen. Dit klantcontactcentrum is daarvoor ook in de avonden en op zaterdag bereikbaar, zowel telefonisch als via social media. Via onze gemeentecommunicatie (website, afvalapp, flyers, et cetera) informeren we inwoners over mogelijkheden voor afvalpreventie en afvalscheiding. Omdat gedragsverandering een steeds belangrijker thema wordt, doen we onderzoek naar nieuwe communicatiemogelijkheden. Een mooi voorbeeld daarin is het initiatief dat we samen met gemeente Zwolle namen ter bevordering van verpakkingsvrij winkelen.

Om meer duidelijkheid te bieden bij inzameling van herbruikbare fracties in de wijken hebben we in 2018 al onze onder- en bovengrondse containers voorzien van nieuwe bestickering met eenduidige aanduidingen van de verschillende fracties.

 

Klantwaardering

In 2018 hebben we in nagenoeg alle ROVA- gemeenten weer ons tweejaarlijkse bewonersonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek meten we de tevredenheid van inwoners over het gemeentelijke afvalbeleid en de uitvoering daarvan door ROVA. De overall tevredenheid kwam uit op een rapportcijfer van 7,51 (2016: 7,44). Een ruime voldoende dus, maar voor ons geen reden om tevreden achterover te leunen. Wij streven naar een hogere klanttevredenheid en zijn dan ook vooral geïnteresseerd in verbeterpunten. Uit het onderzoek kunnen we afleiden dat er verbeterpotentieel ligt bij: hoogbouwaansluitingen (inwoners waarderen de service hier met een 7,3; dus iets lager dan bij laagbouw); inzameling PMD (frequentie en onduidelijkheid over samenstelling) en netheid en reinheid van wijkcontainers.

“Wij streven naar een hogere klanttevredenheid en zijn dan ook vooral geïnteresseerd in verbeterpunten.”

Interessant is om te zien dat de waardering van inwoners eerst iets daalt direct na een systeemwijziging (invoering diftar of omgekeerd inzamelen), maar dat kort daarna de waardering toch weer stijgt naarmate men langer gebruik maakt van het nieuwe systeem.

Fysieke leefomgeving

Mede doordat we bij de inzameling van afval en grondstoffen ook steeds meer gebruik maken van voorzieningen in de openbare ruimte, ontwikkelen we ons steeds verder als partner voor gemeenten bij het beheer en onderhoud van die openbare ruimte. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen spelen zich in de komende jaren in die buitenruimte af. Denk aan het opvangen van klimaateffecten (droogte, wateroverlast, hittestress), het bevorderen van biodiversiteit, bijdragen aan (mentale) gezondheid door goede groene voorzieningen (luchtkwaliteit) en bereikbaarheid (mobiliteit, parkeerdruk, beschikbaarheid openbare voorzieningen). Met het oog op de verdere doorontwikkeling van onze BOR-praktijk (beheer openbare ruimte), verwelkomden we in 2018 de gemeente Zwartewaterland als nieuwe opdrachtgever én aandeelhouder BOR. Na een succesvolle proef waarbij we de buitendienst van de gemeente en de BOR-afdeling van ROVA als een twee-eenheid lieten functioneren, werd besloten deze samenwerking te bekrachtigen in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

In 2018 merkten we ook hoe groot de invloeden van het weer kunnen zijn op de BOR-werkzaamheden. Deze bepalen in hoge mate de inzet van onze uitvoering. Afgelopen zomer betrof dat met name de droogte als gevolg van de lange, warme zomer. Hierdoor verschoven werkzaamheden, moesten we water geven in plaats van maaien en konden we al in augustus een eerste bladruimactie starten. Dit vroeg flexibiliteit van onze organisatie die we prima hebben kunnen bieden. In de samenwerking met Winterswijk en Zwolle hebben we weer mooie projecten gerealiseerd. We werkten aan nieuwe afspraken over veilig werken langs de weg; we moesten noodgedwongen veel bomen kappen in verband met de essentaksterfte; we ontwikkelden taakbladen waarin we onze werkzaamheden per activiteit inzichtelijk maakten zodat opdrachtgever en opdrachtnemer daarover het goede gesprek kunnen voeren en we voerden proeven uit in het kader van duurzaam beheer zoals het zonder chemische bestrijdingsmiddelen onderhouden van sportvelden en het op natuurlijke wijze bestrijden van de eikenprocessierups.

 

Mooi Schoon

Mooi SchoonOmdat inwoners als expert van hun eigen leefomgeving kunnen worden gezien, betrekken we de inwoners ook steeds meer bij het beheer en onderhoud. Naast actieve communicatie over het reguliere onderhoud in de wijk, gaat het dan ook vooral over het schoonhouden van de eigen buurt.

Aansprekende voorbeelden daarvan waren er ook dit jaar weer binnen ons programma Mooi Schoon. Kern van dit programma is ‘schone straten’ door het voorkomen en bestrijden van zwerfafval. Dit bereiken we door voorlichting, educatie en het organiseren en faciliteren van buurtprojecten.

 

Overzicht Mooi Schoon acties in 2018

  • 132 opschoonacties met in totaal 4.250 deelnemers.
  • 347 zwerfafvalkits uitgedeeld aan inwoners die een stuk van hun wijk adopteren.
  • 10.250 leerlingen op 162 scholen meegedaan aan de Week van Mooi Schoon.
  • 20.050 leerlingen op 121 scholen in 18 gemeenten meegedaan aan de pilot ‘Afval scheiden op school’. Onderdeel van dit project was ook het adopteren van een aantal straten of pleinen in de buurt om deze zwerfafvalvrij te maken én te houden.
  • Thematische bewustwordingscampagnes gevoerd tijdens Nieuwjaarsvegen, Landelijke Opschoondag, Dag van de Duurzaamheid.
  • Inzet van Coach Mooi Schoon ter voorkoming van bijplaatsingen bij verzamelsystemen.
Verduurzaming bedrijfsvoering

In de volle breedte van de ROVA-organisatie werken we aan verduurzaming. Zo ook in de BOR-praktijk. Hier is een transitie ingezet naar elektrisch handgereedschap (snoeien, bladblazen, handzagen) en elektrische voertuigen. Deze transitie zullen we de komende jaren verder doorzetten. In 2018 startten we de aanbesteding voor de realisatie van een zonnepark van 6MW op onze stortplaats Bovenveld. Verder waren we betrokken bij de ontwikkeling van een elektrische zijlader die we vanaf 2019 zullen gaan demonstreren.

 

Personeel en Organisatie

Ook in 2018 hebben we weer volop geïnvesteerd in doorontwikkeling van medewerkers en van de organisatie. In ons personeelsbeleid hebben we als doelstelling dat medewerkers én bijzondere doelgroepen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen om zo van waarde te kunnen blijven voor ons en voor hun omgeving. Zo organiseerden wij een meerdaags programma persoonlijk leiderschap dat door een groot deel van het management en middenkader is gevolgd. We voerden een organisatiewijziging door in de afdeling Uitvoering waarbij onze planners een directere verantwoordelijkheid hebben gekregen in het organiseren van het werk en de aansturing van de medewerkers. We legden daarmee verantwoordelijkheden lager in de organisatie in de overtuiging dat onze vakmensen uitstekend in staat zijn hun werk te overzien en te organiseren. Door aanpassing in de organisatie en door vertrek van medewerkers waren we in staat om drie nieuwe regiomanagers te werven voor onze uitvoerende vestigingen. Ook deze nieuwe vakmensen brengen nieuw elan in de organisatie en versterken ROVA met hun kennis. In de Regio IJssel-Vecht stelden we een aparte regiomanager aan voor aansturing van de BOR-praktijk. Dit vanwege de omvang van het takenpakket in combinatie met de afvalgerelateerde werkzaamheden.

“In ons personeelsbeleid hebben we als doelstelling dat medewerkers én bijzondere doelgroepen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen om zo van waarde te kunnen blijven voor ons en voor hun omgeving.”

Met de medewerkers van ons klantcontactcentrum werkten we aan teamontwikkeling zodat zij als zelforganiserend team hun werkzaamheden kunnen organiseren en uitvoeren.

In het kader van duurzame inzetbaarheid introduceerden we een generatieregeling voor oudere medewerkers en de mogelijkheid voor bedrijfsmaatschappelijk werk. We ontwikkelden nieuw verzuimbeleid en hebben de standaard functioneringsgesprekken afgeschaft. In 2019 starten we in de plaats daarvan met een vrijere aanpak die we ‘in gesprek’ noemen. Doelstelling daarvan is om medewerker en zijn of haar leidinggevende meer ruimte te geven voor een open gesprek over functioneren en persoonlijke ontwikkeling. In 2018 hebben we opnieuw een participatieklas kunnen samenstellen waarin we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen in verdere scholing en het opdoen van werkervaring om daarmee hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook in 2019 zetten we deze aanpak voort.

Tot slot vermelden we hier de herijking van onze kernwaarden. Om zichtbaar te maken dat we een organisatie in ontwikkeling zijn, hebben we met een groep van ongeveer 30 medewerkers uit alle geledingen van de organisatie nieuwe kernwaarden gedefinieerd. Deze kernwaarden vormen ons interne kompas en geven aan onze externe omgeving aan op welke waarden wij aanspreekbaar zijn: verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend.

Ondernemingsraad

Ook in 2018 hebben we weer op goede wijze kunnen samenwerken met de Ondernemingsraad. Naast de geplande periodieke overlegvergaderingen, waarbij in twee vergaderingen ook een delegatie van de raad van commissarissen aanwezig was, waren er ook vele tussentijdse overlegmomenten, onder andere in verschillende werkgroepen. Er was genoeg te bespreken want de organisatie is goed in beweging. Belangrijke onderwerpen waren: onze adviesaanvragen met betrekking tot de organisatieverandering in de afdeling Uitvoering en de strategische samenwerking in CirkelWaarde. Maar ook onderwerpen als: de implementatie van de nieuwe CAO; de actualisatie van onze strategische visie; de invloed van de nieuwe privacyrichtlijn (AVG); de implementatie van de nieuwe kernwaarden; het introductieprogramma voor nieuwe bestuurders en raadsleden; de actualisatie van diverse bedrijfsregelingen zoals het verzuimprotocol, de generatieregeling en de systematiek voor functioneringsgesprekken. Leden van de OR hebben meegedacht en geadviseerd met betrekking tot de totstandkoming van een nieuw kledingpakket en de roostersystematiek. We spreken onze waardering uit voor de manier waarop de OR-leden hun medezeggenschapstaak uitvoeren en daarvoor de dialoog zoeken.

 

Kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid

Onze afdeling KAMV bewaakt de naleving van alle interne en externe wet- en regelgeving, processen, protocollen en bedrijfsreglementen met betrekking tot de thema’s kwaliteit, arbo, milieu, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de afgelopen jaren hebben we extra aandacht geschonken aan het thema veiligheid. Via werkoverleggen en andere interne communicatie-kanalen proberen we elkaar scherp te houden op dit thema. Door een meldingsplicht voor (bijna)ongevallen en onveilige/ongezonde situaties wordt zicht gehouden op onveilige situaties en grijpen we in om ongevallen te voorkomen. Het melden wordt actief gestimuleerd. We zien hierdoor dat het aantal meldingen fors toeneemt in 2018 hetgeen een uiting is van de alertheid en bewustwording bij de medewerkers. Een ander mooi voorbeeld betreft onze samenwerking met Veilig Verkeer Nederland waarin we de gevaren van de dodehoek bij vrachtwagens demonstreren op scholen. Behalve voor de scholieren gaat hier ook voor onze chauffeurs een belangrijk signaal uit.

Meldingen

Certificatie
ISO9001 Check
ISO14001 Check
MVO Prestatieladder nivo 3 Check
NTA8080 Check
VCA** Check
Milieuvergunningen op orde Check
BHV organisatie op orde Check
RI&E actueel Check
COS-3000 ROVA diftar proces Check

Wij stellen vast dat de organisatie in compliance is met wet- en regelgeving en vergunningen. Alle inspecties van veiligheidsadviseurs, handhavers bevoegd gezag en inspectie SZW zijn met goed gevolg doorstaan. Op diverse werkplekken zijn arbeidshygiënische onderzoeken uitgevoerd om de belasting van de medewerkers te toetsen. Waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. Alle vergunningen zijn actueel.

Privacybescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is geworden, heeft ook binnen ROVA tot noodzakelijke aanscherpingen en aanpassingen geleid. Hoewel we met de meeste gemeenten en relevante leveranciers al verwerkersovereenkomsten hadden gesloten, hebben we deze met de komst van de AVG waar nodig aangescherpt. Ook in de registratie van afvalgegevens in niet-diftar gemeenten leidde de komst van de AVG tot aanpassingen. De organisatie was tijdig ‘AVG-proof’, maar dat laat onverlet dat we via onze functionaris gegevensbescherming en onze communicatie-afdeling het onderwerp voortdurend actueel proberen te houden om elkaar scherp te houden over het belang van privacybescherming.

Resultaat en vooruitblik

In dit bestuursverslag hebben wij u een indruk gegeven van onze activiteiten in het afgelopen jaar. Een jaar dat wij met tevredenheid afsluiten. Er is veel werk verzet en we hebben weer mooie resultaten bereikt. Vooral dankzij de enthousiaste en deskundige inzet van onze medewerkers, maar zeker ook dankzij de goede samenwerking met onze gemeenten en hun inwoners. We hebben ons vizier inmiddels gericht op het jaar 2025. We zijn volop bezig met het actualiseren van onze strategie en het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn: het optimaliseren van onze inzamelsystemen, het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen, het vinden van nieuwe duurzame toepassingen voor deze grondstoffen, het verstevigen van onze BOR-praktijk waarbij we rekening houden met uitdagingen rond klimaat, biodiversiteit en energie en het verder verduurzamen van onze bedrijfsmiddelen. Kortom, mooie en uitdagende thema’s waar we graag aan werken.

 

Ook in financieel opzicht kijken we met tevredenheid terug op 2018. De omzet steeg naar € 80,3 miljoen (2017: € 76,1) en het resultaat sloot met € 5,8 miljoen ruim boven begroting. Omzet en winstgevendheid zijn echter geen primaire drijfveren voor ROVA. Om die reden hebben we de afgelopen jaren stelselmatig gewerkt aan verlaging van tarieven voor onze deelnemende gemeenten. Deze tariefsverlagingen moeten door de organisatie worden inverdiend door onder andere efficiënt en bedrijfsmatig werken, slim samenwerken (benutten van schaalvergroting), succesvol afvalbeleid (minder restafval) en het afsluiten van goede contracten met leveranciers en verwerkers. De noodzaak tot kostenbewustzijn in met name de uitvoerende diensten wordt daarbij steeds belangrijker omdat we een aantal kostenposten de komende jaren zien stijgen (personeel, afvalverwerking, transport, uitvoering BOR). Net als voorgaande jaren zien we ook de post vennootschapsbelasting terug in onze winst- en verliesrekening. Dit is het gevolg van nieuwe wetgeving. Bij het vaststellen van deze jaarrekening is rekening gehouden met de afdracht van Vpb volgens de concept vaststellingsovereenkomst die we daarvoor hebben bereikt met het Ministerie van Financiën.

Zwolle, 2 april 2019

 

Directie NV ROVA Holding

Drs. V.E. (Victor) van Dijk,

algemeen directeur (statutair)

 

Drs. M.W. (Marco) van Lente RA,

directeur financiën en middelen

4.2 | Bericht Raad van Commissarissen

Aan onze aandeelhouders

Voor u ligt het jaarverslag NV ROVA Holding over het boekjaar 2018. Dit jaarverslag bevat de jaarrekening over 2018 die is voorzien van een goedkeurende controle-verklaring van Mazars in overeenstemming met artikel 24 van onze statuten. In dit jaarverslag hebben we ook ons voorstel opgenomen voor de resultaatbestemming.

Wij stellen de Algemene vergadering van Aandeelhouders voor om de hierbij aangeboden jaarrekening vast te stellen en akkoord te gaan met het voorstel omtrent de resultaatbestemming. Ook stellen wij de Algemene vergadering van Aandeelhouders voor om de directie te dechargeren voor het in 2018 gevoerde bestuur en de leden van de RvC te dechargeren voor het over 2018 gehouden toezicht.

Strategieverkenning

Het verslagjaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de actualisatie van de ondernemingsstrategie. Een goed gebruik binnen ROVA is dat we iedere vijf jaar met alle betrokken actoren een evaluatie uitvoeren op de koers van de organisatie in het licht van te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben actief onze bijdrage geleverd aan het door de directie uitgestippelde strategietraject waarbij alle betrokkenen (directie, management, aandeelhouders, opdrachtgevers, contactambtenaren en ondernemingsraad) relevante externe invloeden in kaart hebben gebracht en gewogen. Van daaruit zijn de accenten gelegd voor de doorontwikkeling van ROVA. Als onderdeel van dit proces hebben we een interessante strategiesessie gehad onder leiding van futuroloog professor Wim de Ridder en brachten we een werkbezoek aan het tevens publieke afvalbedrijf HVC. De bevindingen van dit alles worden door de directie vastgelegd in een strategiedocument dat in mei 2019 ter vaststelling aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden.

 

Toezicht

In 2018 vergaderde de RvC regulier vier keer plenair en tweemaal is de Auditcommissie bijeen geweest. Bij alle vergaderingen was de directie vertegenwoordigd. Tweemaal heeft een delegatie van de RvC een overlegvergadering bijgewoond van directie en Ondernemingsraad. Ook was de Raad voltallig aanwezig bij de aandeelhouders-vergaderingen. In het kader van de controle op de jaarrekening heeft de Auditcommissie tweemaal overleg gevoerd met de externe accountant. Daarnaast was de externe accountant ook aanwezig bij de bespreking van de concept jaarrekening in de plenaire RvC.

 

2018 in beeld

Naast de bespreking van de reguliere bedrijfs-rapportages en de hiervoor genoemde strategieontwikkeling, is veel aandacht besteed aan de uitdagingen bij het verwaarden van ingezamelde grondstoffen. Hiervoor heeft ROVA in 2018 de basis gelegd voor twee strategische samenwerkingen. Als eerste betreft dat een landelijke samenwerking in de sortering en recycling van plastic verpakkingen. Dit blijft een onderwerp dat veel aandacht vraagt van ons en van onze gemeenten. Zowel door de impact op de gemeentelijke infrastructuur en de inspanningen van inwoners, als door de administratieve en financiële complexiteit. Eind 2018 ondertekende ROVA tezamen met haar partners in Combinatie Oost een samenwerkingsovereenkomst met Midwaste en HVC om in deze keten zoveel mogelijk de krachten en kennis te bundelen. Een tweede strategische samenwerking betreft die in CirkelWaarde, tezamen met Circulus-Berkel en AVU. Vanuit de Raad hebben we kritisch meegekeken in deze ontwikkeling en zien we de meerwaarde van samenwerking.

Een ander belangrijk terugkerend thema was de doorontwikkeling van de BOR-praktijk van ROVA. Na de strategische keuze in 2010 om de dienstverlening te verbreden naar het onderhoud van de openbare ruimte, is met een aantal gemeenten een DVO-uitbreiding overeengekomen. De wens bestaat om de opgedane kennis en ervaring in meer ROVA-gemeenten toe te kunnen passen. In 2018 werden nieuwe afspraken bekrachtigd met de gemeente Zwartewaterland en trad Zwartewaterland toe als C-aandeelhouder. Met een aantal andere gemeenten worden verkennende gesprekken gevoerd. Wij volgen deze ontwikkeling nauwgezet vanwege de impact op en benodigde doorontwikkeling van de organisatie. In deze doorontwikkeling van de organisatie zijn in het verslagjaar verdere stappen gezet. Naast het actualiseren van kernwaarden en het doorlopen van een uitgebreid leiderschaps-programma, zijn in de afdeling Uitvoering enkele organisatorische wijzigingen aangebracht. Deze hebben te maken met de uitbreiding van de BOR-praktijk en het verstevigen van de rol van de planners in de dagelijkse operationele aansturing.

Met het oog op de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering en het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de energietransitie, hebben we onze goedkeuring gegeven aan het voorstel van de directie om een zonnepark te realiseren op stortplaats Bovenveld in Hardenberg. Na het binnenhalen van de benodigde SDE+-subsidie en de omgevingsvergunning, is gestart met het aanbesteden van het inkooptraject. Het streven is om in 2019 te starten met de realisatie.

Tot slot noemen we hier nog de ontwikkelingen rondom de vennootschapsbelasting. Door de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen, zijn overheidsondernemingen sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). De uitwerking daarvan op organisaties als ROVA is lange tijd onduidelijk geweest, maar heeft eind 2018 – mede door inzet van ROVA – geleid tot een branchebrede afspraak met de Belastingdienst. In de jaarrekening van 2018 kunnen we daardoor voor het eerst met zekerheid de effecten van deze wetswijziging opnemen.

 

Governance

Voor de samenstelling van de Raad verwijzen wij u naar hoofdstuk 7.2 van dit jaarverslag. In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in deze  samenstelling. In navolging van best practice bepaling 2.1.10 van de Nederlandse  Corporate Governance Code stellen we vast dat alle commissarissen volledig onafhankelijk van enig deelbelang hebben kunnen functioneren en dat de Raad daarmee voldoet aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals bedoeld in de best practice bepalingen 2.1.7, 2.1.8 en 2.1.9 van de Nederlandse Corporate Governance Code. In het verslagjaar hebben we onze interne reglementen nogmaals getoetst aan de meest recente governance code hetgeen tot een enkele kleine bijstelling heeft geleid. De reglementen zijn conform de beginselen van goed bestuur openbaar beschikbaar via de website van ROVA. Tot slot bevestigen we nog dat we medio 2018 een evaluatiegesprek hebben gevoerd met de nieuwe algemeen directeur en dat we eind 2018 onze jaarlijkse zelfevaluatie hebben gehouden. Hieruit zijn geen verdere bijzonderheden te melden.

 

Tenslotte

Al met al kijken we met tevredenheid terug op een enerverend jaar dat we, ook financieel, met het aanbieden van dit jaarverslag goed kunnen afronden. We bedanken directie en medewerkers voor hun inzet en kijken samen met hen vol vertrouwen uit naar de toekomst.

Zwolle, 15 april 2019

 

Raad van Commissarissen NV ROVA Holding

Prof. dr. J.C. Verdaas (voorzitter)

Prof. dr. J. Bossert

Dr. IJ.J.H. Breukink

Mw. Ir. L. Kaashoek

Mw. Mr. S.E. Korthuis